Pomoc pri zatepľovaní - DOTÁCIE

STAV MD s.r.o.Vám zabezpečí súčasne pri zatepľovaní panelového domu všetkých stavebných sústav, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu:

  • odborný posudok ktorý preukáže existenciu systémovej poruchy vypracovaného autorizovanou osobou, ktorý obsahuje:

a) výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémových porúch, a rozsahom a stupňom poškodenia,
b) návrh spôsobu odstránenej každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
c) orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy.

  • sa na stavbe budú realizovať minimálne činnosti,
  • pri odstraňovaní systémovej poruchy zateplením obvodného plášťa

a) sa stavba navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnúochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému a
b) súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutne súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a z opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby.

 

V zmysle Vyhlášky MVRR SR č.582 o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

  • Dosiahnutie statickej bezpečnosti a stability stavby odstránením najmä:

a) trhlín v betónových a murovaných konštrukciách,
b) trhlín v stykoch medzi stavebnými konštrukciami,
c) trhlín v oceľových konštrukciách a zvaroch,
d) korózie výstuže v betónových konštrukciách a ich spojov a korózie oceľových konštrukciách vrátane ich spojov,
e) straty rovinnosti zvislých rovinných konštrukcií,
f) straty priamosti prizmatických tyčových, stĺpových a trámových konštrukcií,
g) celkových zmien geometrického tvaru budovy,
h) nepriaznivých zmien funkčnej vlastnosti iných stavebných konštrukcií.

 

V spolupráci s Poradenskou statickou kanceláriou pre panelové bytové domy, Slovenskej komory stavebných inžinierov.